Samen leren, spelen en ontwikkelen.

Groep 2-3

Welkom in groep 2-3

De hoofdreden dat wij een combinatiegroep 2-3 krijgen is vanuit noodzaak. We hebben te veel kinderen die volgend schooljaar naar groep drie gaan, maar het zijn er te weinig om twee groepen mee te kunnen vormen. Toch zit er naast de noodzaak ook een stuk visie achter de vorming van onze combinatiegroep 2-3. We zijn op school namelijk al een aantal jaar bezig met het verkleinen van de overgang van groep twee naar groep drie. Wij zorgen dat de kinderen die van groep twee naar groep drie gaan, een goed aansluiting hebben om goed voorbereid aan leerjaar drie te kunnen starten.

Kleuteronderwijs is gericht op spelenderwijs leren. De kinderen krijgen de ruimte om te spelen, bewegen, ontdekken en ervaren. Leerjaar drie kent daarbij veel nieuwe leerstof bij rekenen en taal. Maar ook het kunnen luisteren naar instructies om zelfstandig te werken. Dat is in groep drie al een heel ander niveau. 

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor kinderen een spannende en uitdagende fase. Van ruimte krijgen om te spelen, bewegen, ontdekken en ervaren komt het accent meer te liggen op het werken dan op het spelen. De kinderen krijgen vanaf nu les in bepaalde vakken zoals rekenen, lezen en schrijven. Tijdens het aanbieden van deze vakken worden afwisselende coöperatieve werkvormen aangeboden.

Bij het taal-/leesonderwijs is in groep 3 de aandacht vooral gericht op taal en het accent ligt vooral op leren lezen. De methode die wij gebruiken is Lijn 3. Lijn 3 is een complete methode met onderwijsaanbod voor lezen, spelling, woordenschat, mondelinge communicatie, begrijpend lezen, leesbevordering, stellen en wereldoriëntatie. De mondelinge en de schriftelijke taalontwikkeling wordt op systematische wijze gestimuleerd. Vanuit de mondelinge taalontwikkeling ligt de nadruk op de uitbouw van communicatieve vaardigheden, de bevordering van boekoriëntatie en verhaalbegrip, en de vergroting van de woordenschat. Bij de schriftelijke taalontwikkeling staat het leren lezen en spellen van eenvoudige woordstructuren centraal. Ons onderwijs is erop gericht de leeshandeling te automatiseren zodat de kinderen steeds beter eenvoudige teksten kunnen lezen. Aan de hand van verhalen, wandkaarten, letterfilmpjes en het klankenbord worden de letters aangeboden. Deze wandkaarten hangen voor 2 thema's zichtbaar in de klas. Ook het klankenbord heeft een centrale plek zodat de kinderen met de letterkaartjes kunnen oefenen. We starten vanuit een klassikale instructie, daarna gaan de kinderen zelfstandig aan de slag en vindt er verlengde instructie plaats voor de kinderen die dat nodig hebben. De methode biedt differentiatie mogelijkheden. Kinderen die bij de start van groep 3 lezen op midden 3 niveau, werken met de 3 sterren leerlijn.

De kinderen krijgen naast de leeslessen ook spelling vanuit Lijn 3. Ze leren woorden te hakken. In de tweede helft van groep 3 worden de spellingslessen vanuit de methode Staal aangeboden. Lijn 3 biedt een soepele overgang naar Staal. Staal is de spellingsmethode van groep 4 t/m 8. De spellinglessen staan dagelijks op het programma. Iedere les wordt gestart met een dictee waarna de diverse reeds behandelde en nieuwe categorieën doorgenomen worden. De kinderen lezen leesletters en schrijven met potlood schrijfletters vanuit de methode Klinkers. Wanneer de kinderen vanuit Lijn 3 een letter aangeboden hebben gekregen, dan krijgen de kinderen ook de losse schrijfletter vanuit Klinkers aangeleerd. Tijdens de schrijflessen wordt er gelet op de juiste pengreep (duim en wijsvinger op het potlood, de middelvinger achter het potlood), schrijfhouding en schriftligging. In het tweede halfjaar het leren de kinderen de letters aan elkaar te schrijven.

Wij werken in ons rekenonderwijs met de rekenmethode Getal en Ruimte Junior. Dit is een realistische rekenmethode waarmee kinderen leren rekenen op basis van begrip. De kinderen zijn veel actiever met rekenen bezig en zodoende leren ze alles te ontdekken en te ervaren op het gebied van rekenen. Onderwerpen in het rekenboek sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. De kinderen oefenen met rekenbewerkingen die passen bij hun leeftijd en hun dagelijks leven. Bijvoorbeeld: knikkers verdelen in groepjes, stoeptegels op het plein tellen.

Om in groep 3 te kunnen werken met Getal en Ruimte Junior moeten kinderen de volgende vaardigheden bezitten: - getallen tot en met 10 kunnen herkennen. - kunnen tellen tot en met 20 - begrippen als meer, minder, evenveel, voor, achter, links en rechts, kennen

Wat staat bij het rekenen centraal in groep 3: - Tellen van hoeveelheden - Plaats van getal in getallenrij. Eerst tot 20 later tot 100 - Tellen met sprongen; 2, 5, 10 - Inzicht krijgen in opbouw van getallen: 13=10+3 - Splitsen: 8=4+4, 9=5+4 - Sommen erbij en eraf tot 20 - Klokkijken: hele en halve uren, kwartieren - Euro's

Naast al deze vakken wordt er ook aandacht besteed aan Engels, burgerschapsvorming, catechese, bewegingsonderwijs, muziek, beeldende vorming en drama. Daarnaast hebben we ook talentenatelier- en techniekweken.

Groep 2-3

 
 maandag, dinsdag, vrijdag                        
                                  

  Juf Natascha                                   
 
 woensdag en donderdag Juf Elly

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66