Samen leren, spelen en ontwikkelen.

Aannamebeleid

Basisschool De Kameleon is een Katholieke basisschool gevestigd in Den Dolder. We zijn gevestigd in Integraal Kindcentrum de Schilden. In ons gebouw hebben we ruimte voor 12 groepen. 

Iedereen is van harte welkom op onze school. Wij vragen wel van onze leerlingen, ouders en leerkrachten de betrokkenheid en respect voor onze Katholieke identiteit. Dit uiten wij onder andere in ons wekelijks lesrooster tijdens de levensbeschouwelijke lessen en tijdens de vieringen van de Katholieke feesten. Daarom kan het voorkomen dat we met school met Pasen of Kerst naar de kerk gaan. Hierin verwachten tevens de betrokkenheid van één ieder. 

De Kameleon vindt het belangrijk dat er voldoende ruimte is in de klassen om geconcentreerd en in niveaugroepen te kunnen werken. We gaan daarom uit van een groepsgrootte van 28 leerlingen. Hiervan kan afgeweken worden, in uitzonderlijke gevallen, tot maximaal 30 leerlingen.  Of een bepaalde groep uitgebreid kan worden tot het maximale aantal van 30 leerlingen wordt te allen tijde besproken met de intern begeleider en de betrokken leerkracht(en). De Medenzeggenschapsraad van de school wordt in zo'n geval ook op de hoogte gebracht.

Op dit moment hebben wij geen wachtlijst voor vierjarigen. Wanneer uw kind nog geen drie jaar is spreken we van een vooraanmelding.  We vragen u een aanmeldformulier in te vullen. Er wordt contact met u opgenomen zodra uw kind 3 jaar is voor een intakegesprek met onze collega's. In dit gesprek bespreken we de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van uw kind. Indien uw kind al een andere school heeft bezocht (neveninstroom) zal het intakegesprek altijd aangevuld worden met informatie afkomstig van de 'oude' school.

Binnen 6 weken na aanmelding/intakegesprek ontvangt u een bericht van inschrijving. Indien wij onvoldoende kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind zullen wij in overleg met u zorgdragen voor een plaatsing op een andere school.

Kinderen die 3 jaar en 10 maanden zijn kunnen 3 dagdelen komen wennen op school. U wordt hierover gebeld door de betreffende leerkracht. Leerlingen die van een andere school komen, kunnen één dag komen wennen. Met alle ouders van nieuwe leerlingen zal de groepsleerkracht binnen 6 weken na de start een kennismakingsgesprek inplannen.

Graag ontmoeten wij u tijdens een kennismakingsgesprek en rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken met Jeroen Rottier en Marlies Bakker, directie van De Kameleon.


 

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66