Samen leren, spelen en ontwikkelen.

"Samen leren, spelen en ontwikkelen"

Missie en visie

Onze missie:

Wij streven naar onderwijs in een veilig schoolklimaat, waarbij de kinderen met een positief kritische houding en doordachte uitdagingen tot zelfstandig leren komen.

Onze visie:

"Samen leren, spelen en ontwikkelen"

Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren en ieder kind kan excelleren. Om dat te bereiken zijn we een school waar elk kind zich veilig voelt en waar ieder kind zichzelf mag en kan zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dit betekent een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. Het geven van goed onderwijs leidt er ook toe dat kinderen oog en oor hebben voor anderen en voor hun omgeving. De Kameleon profileert zich als school met een grote
maatschappelijke betrokkenheid.

We anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en werken samen met onze ketenpartners in het dorp. In ons onderwijs gaan we uit van de basisbehoeften van kinderen: competentie, relatie en autonomie. Wij stemmen ons onderwijs af op de verschillen tussen kinderen en streven daarbij naar het hoogst haalbare voor ieder kind, zodat zij binnen de mogelijkheden van hun kunnen tot optimale ontwikkeling komen. 

Identiteit

De Kameleon is een katholieke school. De school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun geloof, maatschappelijke achtergrond, cultuur of welk sociaal onderscheidend criterium dan ook. Onze aandacht voor waarden en normen, het vreedzaam naast elkaar leven, proberen we concreet te maken in het dagelijkse schoolleven. De vieringen en rituelen worden in ere gehouden als herkenbare uitingen van onze identiteit. We verwachten van ouders en kinderen dat ze deelnemen aan de activiteiten en schoolvieringen. We realiseren ons dat we leven in een multiculturele samenleving waarbij kennis van elkaars achtergrond en respect voor een andere manier van leven een voorwaarde is om met elkaar samen te kunnen werken. Kinderen en volwassenen gaan op de Kameleon op een respectvolle manier met elkaar om. We willen ruimte geven en luisteren naar elkaar voor wederzijds begrip. 

Visie op Burgerschap

"Op de Kameleon werken kinderen, ouders en leerkrachten samen aan de vorming van
toekomstbestendige wereldburgers. Onze visie is gebaseerd op samen leren, spelen en ontwikkelen. We stimuleren persoonsvorming, ontdekken de democratische rechtsstaat en de wereld om ons heen. Zo bevorderen wij gezamenlijk kennis en vaardigheden op het gebied van actief wereldburgerschap. Ons doel is het vormen van kritisch denkende en zelfstandige leerlingen die vol vertrouwen bijdragen aan onze maatschappij."

Burgerschap bij de Kameleon o.a. tot uiting door:

* Onze Katholieke Identiteit
* Onze wekelijkse levensbeschouwelijke lessen 
* Onze methodiek voor SEL / Actief Burgerschap De Vreedzame School
* Onze methode voor begrijpend lezen Atlantis
* Onze methode voor Wereldoriëntatie Naut Meander Brandaan
* Onze Kwaliteitskring Mens & Maatschappij
* Onze cultuurcoördinator
* Onze samenwerking met Sportief Zeist, Kunst Lokaal, Kunstenhuis Idea
* Onze actieve rol als spil in de maatschappij
* Onze leerlingenraad
 

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66