Samen leren, spelen en ontwikkelen.

Welkom in groep 5-6.

Leerjaar 5
In groep 5 wordt hard gewerkt. In dit leerjaar krijgen de kinderen steeds meer inzicht in hun eigen handelen. We werken aan het 'leren leren'. Zo worden de kinderen bewust van wat zij moeilijk vinden en wat zij nodig hebben om de lesstof onder de knie te krijgen. Dit neemt een belangrijke plek in op hun weektaak waarbij de groep aangeleerd wordt om het werk zelf in te plannen.

De kinderen in groep 5 staan steeds meer open voor de volwassen wereld. Daarom wordt vanaf groep 5 meer tijd besteed aan 'zaakvakken'. Dit jaar bieden wij alle zaakvakken geïntegreerd aan. De methode die wij hiervoor gebruiken is Blink. Aan de hand van thema's komen allerlei onderwerpen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur naar voren. Gedurende elk thema werken de kinderen aan een eigen onderzoeksproject. 

Tijdens het rekenen staan de deeltafels en de plus-en minsommen tot 1000 centraal. Ook komen de digitale tijden en het meten en wegen aan bod. Er wordt gefocust op begrip en toepassing. Ook de spellinglessen staan dagelijks op het programma. Iedere les wordt gestart met een dictee waarna de diverse reeds behandelde en nieuwe categorieën doorgenomen worden. Tijdens de taallessen werken de kinderen in thema's naar een eindproduct toe die ze voor de groep moeten presenteren. Ook een spreekbeurt en een boekbespreking staat op de planning.

Het lezen verloopt steeds sneller. De kinderen gebruiken meer technieken om een tekst goed te lezen. Denk hierbij aan het lezen van interpuncties en het gebruiken van een juist voorleestempo. Het begrijpend lezen wordt steeds belangrijker. Snapt een kind wat het leest, kan het de hoofdgedachte uit een tekst halen en kan het een samenvatting maken? 

Wereldoriëntatie speelt ook een grote rol in het aanbod voor groep 5. Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema's over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze thema's krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. 

Naast al deze vakken wordt er ook aandacht besteed aan verkeer, burgerschapsvorming, catechese, gym, muziek, beeldende vorming en drama. En laten we het Talentenatelier niet vergeten. Gedurende een periode van twee weken kiezen de kinderen een workshop uit die groepsdoorbroken wordt aangeboden. Zo kan ieder kind aan zijn/haar eigen talent werken.

Leerjaar 6
In groep 6 krijgen de kinderen steeds meer inzicht in hun eigen handelen. Ze zijn zich bewust van wat ze kunnen en waar ze nog hulp bij nodig hebben. De kinderen kunnen dit steeds beter aangeven. Aan het begin van het schooljaar hebben de kinderen een kindgesprek met de leerkracht. Een kindgesprek gaat over de interesses van het kind, maar ook over het leergedrag. Het kind stelt ook zelf een doel voor de eerste periode. Op deze manier worden de kinderen meer 'eigenaar' van hun eigen leerproces. Weten ze wat de belemmeringen zijn en wat ze nodig hebben om het doel te behalen.

De kinderen werken met een weektaak waar op staat wat ze voor rekenen, taal en spelling moeten maken. Daarnaast is er ook ruimte voor taken waar ze uit mogen kiezen. We leren de kinderen hoe ze moeten plannen en te kijken naar het gemaakte werk. We reflecteren samen. Wat ging goed? Wat kan de volgende keer anders?

Met rekenen komen er dit leerjaar diverse onderdelen aan bod. Denk daarbij aan vermenigvuldigen met grote getallen, cijferend optellen en aftrekken, deelsommen met rest, de omtrek en oppervlakte. De tafels worden veel geoefend om deze te automatiseren. We zingen het tafellied of maken een tafelbingo.

Voor spelling maken we elke dag een dictee. Herhalen we de regels van de categorieën en oefenen elke dag . De regels zouden de kinderen bijna moeten dromen!

Met taal werken we aan de woordenschat en verkennen we allerlei aspecten van taal. Hoe maak je de lezer nieuwsgierig naar jouw verhaal? Hoe schrijf je een goed slot? Elk onderwerp werken we naar een eindproduct. Een presentatie, een gedicht, een verhaal, een lied. De woordenschat oefenen we regelmatig met de coöperatieve werkvormen.

'Opgepast, in groep 6 lusten wij een hele boekenkast!'
Het blijft geweldig om te zien als kinderen helemaal in een boek kruipen. Ze eigenlijk niet willen stoppen met lezen. Of je enthousiast vertellen dat ze een super leuk boek hebben gevonden in de bibliotheek. Naast het leesplezier en leesmotivatie werken we ook aan het technisch lezen. Belangrijk is dat de kinderen vloeiend leren lezen. Dus.. lezen zoals je praat. Het nauwkeurig en vlot, zonder fouten, lezen van woorden met specifieke leesmoeilijkheden. Het verhogen van de leessnelheid doordat het lezen steeds meer wordt geautomatiseerd. In groep 6 hebben we daar allemaal leuke spelletjes voor. En letten we op een goede expressie met lezen.

Voor begrijpend lezen passen we verschillende leesstrategieën toe die wij, de leerkrachten, via modellen aan de kinderen leren. Een leraar die hardop denkt over een tekst maakt een kind bewust welke strategieën nodig zijn om een tekst te begrijpen. Op deze interactieve manier leren de kinderen te denken over wat ze lezen.

Wereldoriëntatie speelt ook een grote rol in het aanbod voor groep 6. Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema's over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze thema's krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. 

Naast al deze vakken wordt er ook aandacht besteed aan verkeer, burgerschapsvorming, gymnastiek, muziek, beeldende vorming en drama. Ook werken we groepsdoorbroken aan deze vakken. Kinderen kiezen gedurende een periode van 3 weken voor een workshop. Zo kan ieder kind aan zijn/haar eigen talent werken.
In groep 6 is leren een feestje!


Groep 5-6

 maandag, dinsdag, woensdag    
 
  Janneke Huisman                                       

 donderdag en vrijdag          
 
  Bart Leeflang

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66