Samen leren, spelen en ontwikkelen.

Welkom in groep 2-3.

Leerjaar 2
Kleuteronderwijs is gericht op spelenderwijs leren. De kinderen krijgen de ruimte om te spelen, bewegen, ontdekken en ervaren. Het onderwijs aan het jonge kind wordt op een ontwikkelingsgerichte wijze aangeboden waarbij betekenisvol spel als uitgangspunt wordt genomen. Daarvoor is een rijke leeromgeving nodig en mogelijkheden om op niveau te werken. We creëren binnen een thema een gezamenlijke themahoek in de voorruimte.
Tijdens de spel- en werklessen wordt er groepsdoorbroken gewerkt. Dit houdt in dat de tussendeur open staat en kinderen de mogelijkheid hebben om in beide lokalen te werken.

In leerjaar 2 worden de kinderen spelenderwijs voorbereid op rekenen en lezen in groep 3. De kinderen leren op taalgebied verhalen voorspellen en kunnen een voorgelezen verhaal chronologisch navertellen. Daarnaast leren de kinderen de letters en klanken die erbij horen.

Op rekengebied leren de kinderen resultatief tellen t/m 20, de getalsymbolen en kunnen inhoudsmaten vergelijken en ordenen. De kinderen worden steeds socialer, leren rekening met elkaar te houden, materiaal te delen en speelt een gezamenlijk, thematisch rollenspel.
Daarnaast werkt groep 2 met een weektaak. De kinderen krijgen drie verplichte taken op het gebied van taal, rekenen en kleine motoriek. De weektaak is een hulpmiddel om de zelfstandigheid bij de kinderen te stimuleren. Daarbij zullen zij zich verantwoordelijk voelen voor het eigen werk. Binnen de weektaak wordt er gedifferentieerd door de ontwikkelingsmaterialen aan te passen op het niveau van het kind.

Leerjaar 3
De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor kinderen een spannende en uitdagende fase. Van ruimte krijgen om te spelen, bewegen, ontdekken en ervaren komt het accent meer te liggen op het werken dan op het spelen. De kinderen krijgen vanaf nu les in bepaalde vakken zoals rekenen, lezen en schrijven. Tijdens het aanbieden van deze vakken worden afwisselende coöperatieve werkvormen aangeboden.

Bij het taal-/leesonderwijs is in groep 3 de aandacht vooral gericht op taal en het accent ligt vooral op leren lezen. De methode die wij gebruiken is Lijn 3. Lijn 3 is een complete methode met onderwijsaanbod voor lezen, spelling, woordenschat, mondelinge communicatie, begrijpend lezen, leesbevordering, stellen en wereldoriëntatie. De mondelinge en de schriftelijke taalontwikkeling wordt op systematische wijze gestimuleerd. Vanuit de mondelinge taalontwikkeling ligt de nadruk op de uitbouw van communicatieve vaardigheden, de bevordering van boekoriëntatie en verhaalbegrip, en de vergroting van de woordenschat. Bij de schriftelijke taalontwikkeling staat het leren lezen en spellen van eenvoudige woordstructuren centraal. Ons onderwijs is erop gericht de leeshandeling te automatiseren zodat de kinderen steeds beter eenvoudige teksten kunnen lezen. Aan de hand van verhalen, wandkaarten, letterfilmpjes en het klankenbord worden de letters aangeboden. Deze wandkaarten hangen voor 2 thema's zichtbaar in de klas. Ook het klankenbord heeft een centrale plek zodat de kinderen met de letterkaartjes kunnen oefenen. We starten vanuit een klassikale instructie, daarna gaan de kinderen zelfstandig aan de slag en vindt er verlengde instructie plaats voor de kinderen die dat nodig hebben. De methode biedt differentiatie mogelijkheden. Kinderen die bij de start van groep 3 lezen op midden 3 niveau, werken met de 3 sterren leerlijn.

De kinderen krijgen naast de leeslessen ook spelling vanuit Lijn 3. Ze leren woorden te hakken. In de tweede helft van groep 3 worden de spellingslessen vanuit de methode Staal aangeboden. Lijn 3 biedt een soepele overgang naar Staal. Staal is de spellingsmethode van groep 4 t/m 8. De spellinglessen staan dagelijks op het programma. Iedere les wordt gestart met een dictee waarna de diverse reeds behandelde en nieuwe categorieën doorgenomen worden. De kinderen lezen leesletters en schrijven met potlood schrijfletters vanuit de methode Klinkers. Wanneer de kinderen vanuit Lijn 3 een letter aangeboden hebben gekregen, dan krijgen de kinderen ook de losse schrijfletter vanuit Klinkers aangeleerd. Tijdens de schrijflessen wordt er gelet op de juiste pengreep (duim en wijsvinger op het potlood, de middelvinger achter het potlood), schrijfhouding en schriftligging. In het tweede halfjaar het leren de kinderen de letters aan elkaar te schrijven.

Wij werken in ons rekenonderwijs met de rekenmethode Getal en Ruimte Junior. Dit is een realistische rekenmethode waarmee kinderen leren rekenen op basis van begrip. De kinderen zijn veel actiever met rekenen bezig en zodoende leren ze alles te ontdekken en te ervaren op het gebied van rekenen. Onderwerpen in het rekenboek sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. De kinderen oefenen met rekenbewerkingen die passen bij hun leeftijd en hun dagelijks leven. Bijvoorbeeld: knikkers verdelen in groepjes, stoeptegels op het plein tellen.

Om in groep 3 te kunnen werken met Getal en Ruimte Junior moeten kinderen de volgende vaardigheden bezitten: - getallen tot en met 10 kunnen herkennen. - kunnen tellen tot en met 20 - begrippen als meer, minder, evenveel, voor, achter, links en rechts, kennen

Wat staat bij het rekenen centraal in groep 3: - Tellen van hoeveelheden - Plaats van getal in getallenrij. Eerst tot 20 later tot 100 - Tellen met sprongen; 2, 5, 10 - Inzicht krijgen in opbouw van getallen: 13=10+3 - Splitsen: 8=4+4, 9=5+4 - Sommen erbij en eraf tot 20 - Klokkijken: hele en halve uren, kwartieren - Euro's

Naast al deze vakken wordt er ook aandacht besteed aan Engels, burgerschapsvorming, catechese, bewegingsonderwijs, muziek, beeldende vorming en drama. Daarnaast hebben we ook talentenatelier- en techniekweken.


Groep 2-3
Tot januari 2022 een enkele groep 3

  maandag, dinsdag,  vrijdag    
 
  Natascha Zwiers                                   

  woensdag, donderdag        
 
  Maartje Faas

Contactgegevens

Schroeder van der Kolklaan 1

3734 VH Den Dolder

basisschool@kameleondendolder.nl

030 225 85 66